Zamówienia tel. oraz email:
0
Koszyk
0,00 zł

Regulamin sklepu

Zgodność regulaminu z obowiązującymi przepisami poświadczona świadectwem legalności wydanym przez serwis legalniewsieci.pl
 
 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Ogólne postanowienia dotyczące roślin ozdobnych
 6. Warunki zawierania umów sprzedaży
 7. Sposoby płatności
 8. Koszt, termin i sposoby dostawy
 9. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Pliki "Cookies"
 12. Postanowienia końcowe

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.flower-garden.pl prowadzony jest przez Tomasz Koblański, który prowadząc działalność gospodarczą działa pod nazwą Flower-Garden Tomasz Koblański z siedzibą w Kłomnicach, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Pocztowa 22, 42-270 Kłomnice, NIP: 9492223212, adres poczty elektronicznej (e-mail):  , tel. +48 790 549 272
   
 2. Sklep Internetowy www.flower-garden.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.flower-garden.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.flower-garden.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
   
 6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
   
 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
   
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

2. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.flower-garden.pl umożliwiający utworzenie Konta.
   
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.flower-garden.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
   
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA KUPONU UPOMINKOWEGO – formularz dostępny na stronie internetowej www.flower-garden.pl umożliwiający złożenie Zamówienia na Kupon Upominkowy.
   
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   
 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   
 9. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.flower-garden.pl
   
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Tomasz Koblański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Flower-Garden Tomasz Koblański z siedzibą w Kłomnicach, ul. Pocztowa 22, 42-270 Kłomnice, NIP: 9492223212.
   
 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   
 15. KUPON UPOMINKOWY – elektroniczny bon towarowy, uprawniający Usługobiorcę do zakupu Produktów w Sklepie Internetowym.
   
 16. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.
   
 17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub Formularz Zamówienia Kuponu Upominkowego,
  b) prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
  c) udostępnianie informacji w formie Newslettera.
   
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
   
 3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

4. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
   
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia lub Formularza Zamówienia Kuponu Upominkowego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  a) Komputer z dostępem do Internetu.
  b) Dostęp do poczty elektronicznej.
  c) Przeglądarka internetowa.
  d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  e) Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
   
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

5. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROŚLIN OZDOBNYCH

 1. Opis danej rośliny zamieszczony w Sklepie Internetowym zawiera zdjęcie sadzonki będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży, jej wiek, wielkość pojemnika oraz przybliżone wymiary. Dodatkowo opis każdej z roślin zawiera informacje na temat ich wymagań uprawowych i sposobu pielęgnacji.
   
 2. Zdjęcia oferowanych sadzonek zamieszczone w opisie Produktu przedstawiają ich rzeczywisty stan. Wygląd dostarczonych do klienta sadzonek może się różnić od zamieszczonego w ofercie zdjęcia w zależności od pory roku. W zależności od pory roku rośliny mogą mieć wybarwione liście lub być w stanie bezlistnym. Większość bylin w okresie wiosennym jest pozbawiona części nadziemnej. Sadzonki przed wysyłką do klienta mogą być również poddane standardowym zabiegom, takim jak przycinanie, nawożenie lub przypięcie do podpory.
   
 3. W przypadku gdy, zakupiona za pośrednictwem Sklepu Internetowego roślina nie wypuszcza młodych pędów np. wskutek przemarznięcia, można złożyć reklamację po upływie czasu opisanego w rozdziale IX ust. 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji opisanej w niniejszym ustępie jest wcześniejsze przesłanie zdjęcia rośliny ukazujące jej stan za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

 

6. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
   
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
   
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN). Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
   
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   
 5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
   
 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
   
 7. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.flower-garden.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
   
 8. Zamówienia na Kupony Upominkowe można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia Kuponu Upominkowego (Sklep Internetowy www.flower-garden.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
   
 9. Formularz Zamówienia Kuponu Upominkowego umożliwia wybór jednego z trzech szablonów Kuponu Upominkowego oraz kwoty odpowiadającej wartości Kuponu Upominkowego. Minimalna wartość Kuponu Upominkowego może wynieść 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100), maksymalna wartość Kuponu Upominkowego może wynieść 1.000 zł (słownie: tysiąc złoty 00/100)
   
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
  b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

  Ø oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  Ø potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  Ø oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  Ø pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  Ø niniejszy Regulamin.

  c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
   
 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00 w piątki, soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
   
 12. Na prośbę Klienta Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

 

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
  b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   
  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PL 24 1020 1664 0000 3302 0570 4350 (PKO Bank Polski) Tomasz Koblański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Flower-Garden Tomasz Koblański z siedzibą w Kłomnicach, ul. Pocztowa 22, 42-270 Kłomnice, NIP: 9492223212. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia."

  c) Płatność przy odbiorze osobistym
  d) Płatność za pośrednictwem Kuponu Upominkowego
  e) Szybkie płatności online za pośrednictwem serwisu Autopay
  f) Płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
   
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
   
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
   
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
   
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem Kuponu Upominkowego, Klient wprowadza numer Kuponu Upominkowego w odpowiednie pole w trakcie składania Zamówienia.
   
 6. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu tpay.com Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pośrednictwem serwisu tpay.com Serwis tpay.com umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
   
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

 

8. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
   
 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
   
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Pocztowa 22, 42-270 Kłomnice.
   
 4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.
   
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy - bez wad.
   
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
   
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
   
 4. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
   
 5. Reklamację można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pisemnie na adres: ul. Pocztowa 22, 42-270 Kłomnice. Do reklamacji można dołączyć druk reklamacji, dostępny do pobrania TUTAJ.
   
 6. Wadliwy produkt - jeżeli zachodzi taka konieczność w uzgodnieniu ze sprzedawcą, należy dostarczyć na koszt sprzedawcy, na adres: ul. Pocztowa 22, 42-270 Kłomnice. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
   
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   
 8. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
   
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
   
 10. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, gdy stwierdzona wada jest nieistotna.
   
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
   
 12. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca zwróci konsumentowi koszty związane z reklamacją a poniesione przez konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
   
 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z wymianą towaru - sprzedawca wymieni towar na własny koszt.

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy poinformowanie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy lub załączenie wypełnionego formularza zwrotu do paczki ze zwracanym Produktem. Formularz do pobrania TUTAJ.
   
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
   
 6. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
   
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy do świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

 

11. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
   
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
   
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
   
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
   
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
   
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.